Algemene voorwaarden

 

Algemene verkoopvoorwaarden van :


Daisy’s kaarsen (www.daisyskaarsen.nl)

Plenkertstraat 8
6301GM Valkenburg a/d Geul
Nederland
KvK: 14065777
Btw nr: NL 8190 98 401 B01

Hierna te noemen: Daisy’s kaarsen

1- Toepassingsgebied

Deze algemene verkoop voorwaarden zijn van toepassing op verkoop van producten via verkoop op afstand, binnen Nederland, door Daisy’s kaarsen, en dekken alle verkoophandelingen met onze klanten. Waarbij onder verkoop op afstand wordt verstaan, bestellingen gedaan via onze website
www.daisyskaarsen.nl,  als ook telefonische bestellingen, bestellingen per mail of schriftelijke bestellingen. Wij behouden het recht de algemene verkoopvoorwaarden op ieder moment te wijzigen, op voorwaarde dat we de wijzigingen op onze website publiceren. De algemene voorwaarden zullen door Daisy’s kaarsen op verzoek worden toegezonden. De algemene voorwaarden zijn tevens permanent op internet te raadplegen en te downloaden.

2 - Prijzen

De productprijzen zijn aangegeven in euro, inclusief BTW en exclusief verpakkings- en verzendkosten en eventuele belastingen, verwijderingsbijdrage of andere heffingen. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor een beperkte en vastgestelde periode. Daisy’s kaarsen behoudt zich het recht voor om de prijzen ten alle tijden te wijzigen. De producten worden gefactureerd op basis van de tarieven die van kracht waren op het moment van bestelling door koper. 

3 - Bestellingen

Wij aanvaarden uw bestellingen onder deze algemene verkoopvoorwaarden. Met het doen van een bestelling verklaart koper akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze algemene verkoop voorwaarden.

De gegevens met betrekking tot een overeenkomst van koop en verkoop zijn opgesteld in het Nederlands en worden ten laatste op de levertijd bevestigd. Daisy’s kaarsen behoudt het recht bestellingen te annuleren wanneer met koper een geschil bestaat, ongeacht de aard of het ontstaan daarvan.

Facturen worden op de dag van verzending van de bestelling per e-mail verzonden en/of ingesloten in het pakket, dit naar voorkeur van Daisy’s kaarsen.

4 - Bevestiging

De door Daisy’s kaarsen geregistreerde gegevens vormen het bewijs van alle transacties tussen Daisy’s kaarsen en zijn klanten. De gegevens die door het betalingssysteem geregistreerd zijn vormen het bewijs van de financiële transacties.

5 - Beschikbaarheid

Onze productaanbiedingen en prijzen zijn geldig zolang ze op onze website vermeld staan, zolang de voorraad strekt. Informatie over de beschikbaarheid van onze producten wordt gegeven nadat koper een bestelling plaatst.

Mocht een product niet voorradig blijken te zijn nadat u uw bestelling geplaatst heeft, dan stelt Daisy’s kaarsen, koper hiervan zo snel mogelijk per e-mail op de hoogte.

Indien Daisy’s kaarsen niet in staat blijkt het door koper bestelde binnen 30 dagen na opgave te leveren, is koper gerechtigd de geplaatste bestelling geheel of gedeeltelijk te annuleren. In voorkomende gevallen zal Daisy’s kaarsen gehouden zijn door koper vooruitbetaalde bedragen te crediteren onder aftrek van een eventuele gedane deel levering en de gemaakte verzendkosten hiervoor, dit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na het ontbinden van de overeenkomst.

6 - Levering

De bestelde producten worden geleverd op het afleveradres zoals door koper opgegeven bij het plaatsen van een bestelling. De levertijd beslaat de tijd van het klaarmaken van het pakket en de verzending en bedraagt in elk geval niet meer dan 30 dagen na ontvangst van een bestelling.

Overschrijding van de wettelijke vastgestelde maximale leveringstermijn van 30 dagen, leidt in afwijking van artikel 7:46f lid 1 BW niet tot verzuim van rechtswege. Een ingebrekestelling is dan ook vereist alvorens Daisy’s kaarsen in verzuim kan geraken.

Goederen reizen voor risico van Daisy’s kaarsen. Het risico gaat over op koper op het moment dat de goederen zijn afgeleverd aan koper. Indien koper niet de volledige order heeft ontvangen, dan dient koper dit uiterlijk binnen drie dagen na ontvangst van de zending aan Daisy’s kaarsen te melden onder opgave van het factuur en/of ordernummer en onder vermelding van de niet of foutief geleverde artikelen.

7 - Verzendkosten

De verzendkosten van een bestelling hangen af van het gewicht en de afmeting van de zending. De hoogte van verzend kosten zullen op ondubbelzinnige wijze op de website van Daisy’s kaarsen bekend worden gemaakt en ook zichtbaar zijn tijdens het opgeven van de bestelling. Voor zendingen tot 30 Kilogram die verpakt kunnen worden in een (1) doos met afmetingen die vallen binnen het door TNT post gehanteerde maximum volume van een zending, hanteert Daisy’s kaarsen standaard tarieven zoals deze op
www.daisyskaarsen.nl  kenbaar zullen worden gemaakt. Voor zendingen met een hoger gewicht, meer collie zendingen en zendingen met grote afmetingen, behoud Daisy’s kaarsen zich het recht voor de extra te maken verzendkosten door te berekenen aan koper, in welk geval Daisy’s kaarsen gehouden is koper hiervan op de hoogte stellen voorafgaand aan de acceptatie van de bestelling van koper.

8 - Betalingen

Betalingen dienen uitsluitend in euro te gebeuren. Normaal gesproken worden bestellingen uitgeleverd na vooruitbetaling of verzonden onder rembours. In bijzondere gevallen kan Daisy’s kaarsen besluiten hier van af te wijken, in dat geval is het onderstaande mede van toepassing. Betaling dient plaats te vinden binnen 8 dagen na factuurdatum. Het bedrag dient binnen de gestelde termijn volledig te worden betaald. Daisy’s kaarsen aanvaardt geen betaling in termijnen. Vindt betaling niet binnen de termijn plaats, dan is de klant zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is van rechtswege in gebreke. Daisy’s kaarsen is gerechtigd vanaf de dag dat de betaling plaats had moeten vinden een rente in rekening te brengen van 1,5% per maand van het gehele verschuldigde bedrag, als ook administratiekosten in rekening te brengen wanneer betaling plaatsvindt na aanmaning. Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, ter inning van het verschuldigde en niet tijdige betaalde bedrag zijn voor rekening van koper.

9 - Eigendomsvoorbehoud

Alle producten blijven eigendom van Daisy’s kaarsen totdat de betaling en indien van toepassing rente volledig ontvangen is. Deze bepaling verhindert niet dat het risico met betrekking tot kwaliteitsverlies of beschadiging overgaat op de klant vanaf het moment dat de producten door koper in ontvangst genomen zijn.

10 - Retourrecht (Herroepingsrecht)

Vanaf de datum van ontvangst van de zending heeft u 7 dagen de tijd om product(en) te retourneren, dit zonder opgaaf van reden. Goederen dienen deugdelijk verpakt, in de originele verpakking en ongebruikt retour gezonden te worden. Koper dient bij een retourzending (een kopie van) de factuur in te sluiten en hierop zijn of haar bank- of Girorekening nummer te noteren. Koper dient de retour zending, op eigen kosten, voldoende te frankeren. De kosten van de retourzending zijn €6,95, voor actuele prijzen dient u contact op te nemen met de vervoerder. Wilt u gebruik maken van uw herroepingsrecht, dan dient u eerst contact met ons op te nemen via info@daisyskaarsen.nl

Daisy’s kaarsen aanvaard geen ongefrankeerde zending of zending onder rembours, wat de reden ook moge zijn.

Indien koper reeds (een gedeelte) betaald heeft, dan zal terug storting van het aankoop bedrag plaatsvinden. De door koper aan Daisy’s kaarsen betaalde verzend- en verpakkingskosten komen niet in aanmerking voor creditering. De Vergulde Kaars behoudt zich echter het recht voor om tot verrekening over te gaan mocht een eerdere bestelling nog onbetaald zijn gebleven.

Van dit retour recht zijn uitgesloten :
- Verbruiksgoederen;
- Volgens specificatie van koper vervaardigde producten;
- Goederen die op ondubbelzinnige wijze aangemerkt werden als "uitverkoop" artikelen, dit ten tijde van het plaatsen van de bestelling door koper.11 - Intellectuele eigendom

Alle teksten, commentaren, illustraties en afbeeldingen op de website van Daisy’s kaarsen vallen onder het auteursrecht en zijn wereldwijd beschermd door het intellectueel eigendomsrecht. In overeenstemming met de bepalingen van de Intellectuele eigendom is alleen privé gebruik toegestaan. Elke vorm van publicatie zonder vooraf gegeven toestemming door Daisy’s kaarsen is een inbreuk op de auteursrechten en een schending van de intellectuele eigendomsrechten.

12 - Ontbinding

Ieder verzuim van de afnemer geeft Daisy’s kaarsen de bevoegdheid de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een aan de afnemer gerichte schriftelijke verklaring. Onder schriftelijke verklaring wordt tevens een verklaring gericht aan het emailadres van de klant verstaan.

13 - Aansprakelijkheid

Op alle door Daisy’s kaarsen aangeboden handelingen en diensten is de in Nederland van kracht zijnde wetgeving van toepassing. Daisy’s kaarsen kan niet aansprakelijk gehouden worden indien niet wordt voldaan aan de regelgeving van een buitenland waar de producten worden geleverd op verzoek van koper. Daisy’s kaarsen kan niet aansprakelijk gesteld worden in het geval van overmacht, politieke onrust, een gedeeltelijke of totale staking van in het bijzonder de posterijen, transport- of communicatiemiddelen, overstromingen en brand. Daisy’s kaarsen kan niet aansprakelijk worden gehouden indien derden niet of niet tijdig hun verplichting jegens Daisy’s kaarsen nakomen, waardoor Daisy’s kaarsen niet of niet tijdig aan haar leveringsverplichting kan voldoen.

14 - Nietigheid, vernietigbaarheid

Eventuele nietigheid of vernietigbaarheid van enige bepaling van deze Algemene verkoop Voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

15 - Toepasselijk recht - Procedures

Deze overeenkomst is in het Nederlands opgemaakt. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. In het geval van geschillen zijn alleen rechters in Nederland bevoegd.

16  - Persoonsgegevens

Daisy’s kaarsen zal door koper verstrekte gegevens niet beschikbaar stellen aan derden.

Daisy’s kaarsen verzamelt alleen die gegevens die strikt noodzakelijk zijn om een bestelling uit te voeren of om koper op de hoogte te houden van speciale aanbiedingen en nieuwe producten, waarbij koper de mogelijkheid geboden wordt deze informatie niet te willen ontvangen.